V aktuálních výzvách jsou dotace na fotovoltaiku už jen do 30.11.2022.

 

INVESTICE do nezemědělských činností

(SZIF)

Oprávnění žadatelé

 • Zemědělský podnikatel (fyzická nebo právnická osoba)
 • Mikro, malý nebo střední podnik

Žadatelem nemůže být

 • Organizace producentů a sdružení organizace producentů
 • Mezioborová organizace
 • Nezisková organizace
 • Společnost podle § 2716 (dříve sdružení bez právní subjektivity)

Příjem Žádostí

 • Duben 2024

Výše dotace:

 • 35 % - 60 % výdajů
 • Minimální výše výdajů 200 000 Kč (včetně), maximální 10 000 000 Kč (včetně)

Podporované aktivity

 • Vybrané nezemědělské činnosti
 • Agroturizmus
 • Zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

Máme dlouholeté zkušenosti s přípravou žádosti o dotaci.
Rádi Vám s jejím podáním pomůžeme.

Chci nezávaznou konzultaci

 

TECHNOLOGICKÉ INVESTICE V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

(SZIF)

Investiční záměr d)

 • Investice do základního zpracování dřeva

Oprávnění žadatelé

 • Fyzická nebo právnická osoba podnikající v oblasti lesnictví a těžby dřeva a zároveň v oblasti základního zpracování dřeva
 • Malý nebo střední podnik
 • Obce, podniky zřízené obcí
 • Školní lesní podnik vysoké školy, střední škola, učiliště

Příjem žádostí

 • Duben 2024

Výše dotace:

 • 50 % výdajů
 • Minimální výše výdajů 50 000 Kč, maximální 10 000 000 Kč

Podporované aktivity

 • Stroje, technologie a zařízení v rámci strojního vybavení
 • Stavební úpravy max. do výše 40 % způsobilých výdajů
 • Nákup pozemků max. do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů

Máme dlouholeté zkušenosti s přípravou žádosti o dotaci.
Rádi Vám s jejím podáním pomůžeme.

Chci nezávaznou konzultaci

 

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY 10 kWp - 5 MWp s vlastní spotřebou

(Výzva Modf - RES+ č. 1/2024)

Oprávnění žadatelé

 • malé, střední i velké firmy z celé ČR, které jsou nebo budou držiteli licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

Podávání žádostí: 1.3.2024 – 31.10.2024
Max. termín realizace: do 3 let od vydání Rozhodnutí ministra
Udržitelnost projektu: 5 let od ukončení realizace
Max. míra dotace: 50 % z celkových způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje

 • Přímé realizační (stavební práce, dodávky, služby)
 • Činnost odborného technického nebo autorského dozoru a zajištění BOZP
 • Vícepráce (nezahrnuté ve smlouvě o dílo, za podmínky doložitelných objektivních důvodů, nezbytné k dokončení realizace)
 • Povinná publicita

Podporované aktivity

 • Instalace nových FVE s instalovaným výkonem nad 50 kWp (v Praze od 10 kWp) do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou 70 - 80 % vyrobené elektřiny
 • Samostatné projekty s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy
 • FVE na střechy, přístřešky podnikatelských budov
 • FVE pozemní, agro FVE (ne na plochách ZPF tříd ochrany I. a II. BPEJ, na pozemcích lesa)

Společně s instalací FVE lze podpořit

 • Akumulaci vyrobené elektřiny (bateriové úložiště)
 • Elektrolyzéry (využití elektrické energie vyrobené ve FVE k rozkladu molekuly vody)

Specifické požadavky výzvy

 • Smlouva o připojení musí obsahovat možnost omezení využití rezervovaného výkonu bez náhrady za takové omezení, a to v min. rozsahu 5 % celkové roční výroby této výrobny
 • Rezervovaný výkon (ve SoP) může být max. 30 % instalovaného výkonu výrobny v odběrném místě u FVE do 1 MWp, max. 20 % instalovaného výkonu u FVE nad 1 MWp
 • Baterie/elektrolyzér: prvek pro ukládání musí ročně přijmout alespoň 75 % své energie z přímo připojené FVE
 • Technologie a účinnost: použité fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory musí mít certifikáty a splňovat minimální účinnostní standardy
 • Žadatel je povinen zajistit odborný technický dozor v průběhu realizace projektu oprávněnou osobou

Máme dlouholeté zkušenosti s přípravou žádosti o dotaci.
Rádi Vám s jejím podáním pomůžeme.

Chci nezávaznou konzultaci

 

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY nad 1 MWp s možností prodeje přebytků

(Výzva Modf - RES+ č. 2/2024)

Oprávnění žadatelé

 • malé, střední i velké firmy z celé ČR, které jsou nebo budou držiteli licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

Podávání žádostí: 15. 5. 2024 - 10. 9. 2024
Max. termín realizace: do 5 let od vydání Rozhodnutí ministra
Udržitelnost projektu: 5 let od ukončení realizace
Max. míra dotace: 50 % z celkových způsobilých výdajů
Úhrady způsobilých výdajů: pouze bezhotovostně
Výběr projektů: bodovaná kritéria hodnocení

Způsobilé výdaje

 • Přímé realizační (stavební práce, dodávky, služby)
 • Činnost odborného technického nebo autorského dozoru a zajištění BOZP
 • Vícepráce (nezahrnuté ve smlouvě o dílo, za podmínky doložitelných objektivních důvodů, nezbytné k dokončení realizace)
 • Plakát povinné publicity

Podporované aktivity

 • Instalace nových FVE s instalovaným výkonem nad 1MWp
 • samostatné i sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy
 • FVE na střechy, přístřešky podnikatelských budov
 • FVE pozemní, agro FVE (ne na plochách ZPF tříd ochrany I. a II. BPEJ, na pozemcích lesa)

Společně s instalací FVE lze podpořit

 • Akumulaci vyrobené elektřiny (bateriové úložiště)
 • Elektrolyzéry (využití elektrické energie vyrobené ve FVE k rozkladu molekuly vody)

Specifické požadavky výzvy:

 • Smlouva o připojení musí obsahovat možnost omezení využití rezervovaného výkonu bez náhrady za takové omezení, a to v min. rozsahu 5 % celkové roční výroby této výrobny
 • Rezervovaný výkon (ve SoP) může být max. 80 % instalovaného výkonu výrobny v odběrném místě
 • Baterie/elektrolyzér: prvek pro ukládání musí ročně přijmout alespoň 75 % své energie z přímo připojené FVE
 • Technologie a účinnost: použité fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory musí mít certifikáty a splňovat minimální účinnostní standardy
 • Žadatel je povinen zajistit odborný technický dozor v průběhu realizace projektu oprávněnou osobou

Máme dlouholeté zkušenosti s přípravou žádosti o dotaci.
Rádi Vám s jejím podáním pomůžeme.

Chci nezávaznou konzultaci

 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ)

Nová etapa od září 2023

Program: RODINNÉ DOMY - OPRAV DŮM PO BABIČCE

Příjem žádostí: 26. 9. 2023

Konec příjmu žádostí: 30. 6. 2025

Hlavní oblasti a výše podpory:

 • Povinně - Komplexní optimální doporučené zateplení rodinného domu, případně rekreační chaty či chalupy používané k trvalému bydlení
 • Fakultativně - Venkovní stínící technika jako součást komplexního zateplení

Maximální výše podpory na zateplení je jeden milion korun bez započtení bonusů.

Další podporovaná opatření a výše dotace:

 • Výměna hlavního zdroje tepla za tepelné čerpadlo, za kotle a kamna na biomasu
  • Kotel na biomasu: 80–100 tisíc korun
  • Kamna na biomasu: 45 tisíc korun
  • Tepelné čerpadlo: 60–140 tisíc korun
 • Napojení na dálkové teplo: 40 tisíc korun
 • Solární termické a fotovoltaické systémy
  • Solární kolektory: 45–60 tisíc korun
  • Tepelné čerpadlo či fotovoltaika pro ohřev vody: 45 tisíc korun
  • Fotovoltaika obecně: od 60 tisíc korun výše
 • Řízené větrání s rekuperací: 105 tisíc korun
 • Využití tepla z odpadní vody: 5–50 tisíc korun
 • Zelená střecha: 800–1000 korun na metr čtvereční
 • Využití dešťové a odpadní vody: 23,5–105 tisíc korun
 • Dobíjecí stanice pro elektromobily: 15 tisíc korun

Základní podpora bez bonusů je u každého opatření omezená vždy na 50 % uznatelných nákladů.

Na opatření, která se lidé chystají teprve provést, získají v rámci programu peníze zálohově předem.

O dotaci lze žádat i zpětně za předpokladu, že opatření byla realizována a uhrazena po 1. 1 2021 (včetně záloh).

Bonusy:

 • Vybraná hospodářsky a sociálně ohrožená území: 10 %
 • Kombinace: 10 tisíc korun za druhé a každé další opatření
 • Environmentálně šetrné řešení: 300 korun za bod, nejvýše 30 tisíc korun
 • Rodina s nezaopatřeným dítětem: 25–50 tisíc korun za každé dítě
  • Rodiny, jež získají dotaci a zároveň využijí zvýhodněný úvěr stavební spořitelny, budou moci žádat i dodatečně o bonus za další narozené dítě, a to až do roku 2030
  • Zvýhodněný úvěr nabídnou stavební spořitelny v průběhu roku 2024

Kdo může dotaci získat:

 • Žadatel musí být vlastníkem daného rodinného domu či rekreačního objektu využívaného k trvalému bydlení na území ČR.
 • Žadatel a všichni členové domácnosti musí mít v dané nemovitosti trvalý pobyt a využívat ji k trvalému bydlení po dobu 10 let od dokončení projektu (neplatí pro nezletilé, kteří se mezitím osamostatní).
 • Žadatel musí být zletilý a ekonomicky aktivní fyzická osoba - zaměstnanci, zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, pracující důchodci, pracující studenti či rodiče na mateřské dovolené.
 • Žadatel a nikdo z členů jeho domácnosti nesmí vlastnit jinou nemovitost, ani podíl v ní, ani byt nebo podíl v bytovém družstvu.
 • Žadatel nesmí mít pohledávky u finančního úřadu, ČSSZ či jiného úřadu statní správy.

Další podmínky dotace:

 • Podmínky se vztahují na starší budovy s pevnými základy, u nichž majitelé podali žádost o stavební povolení nebo ohlášení před 1. 7. 2013.
 • Opatření v oblasti Zateplení nesmí být dokončeno před 17. 7. 2023.
 • Lze žádat i na nový dům, postavený na místě staršího, kvůli nové výstavbě bezprostředně zbouraného, domu či chaty, a při této podmínce také na nový rekreační objekt (s povinností trvalého pobytu).
 • Instalace podporovaných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů musí být provedena dodavatelem, který má veškerá zákonná oprávnění.
 • Lze žádat i pro památkově chráněné budovy.
 • Všechny uplatňované realizační výdaje musí být prokazatelně zaplaceny ze strany žadatele nebo jiného spoluvlastníka domu, stejně tak všechny faktury musí být vystaveny na jméno žadatele nebo jiného spoluvlastníka domu.
 • Při požadavku na vyplacení zálohy (oblast Zateplení) před realizací opatření je povinností žadatele zřízení bankovního účtu pouze pro tuto dotaci před podáním žádosti, účet nebude užíván k jiným účelům, než k přijetí dotace a úhradám výdajů souvisejících s realizací opatření, nesmí na něm probíhat žádné jiné transakce.

Máme dlouholeté zkušenosti s přípravou žádosti o dotaci.
Rádi Vám s jejím podáním pomůžeme.

Chci nezávaznou konzultaci

 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ)

Nová etapa od září 2023

Program: RODINNÉ DOMY - STANDARD

Příjem žádostí: 26. 9. 2023

Konec příjmu žádostí: 30. 6. 2025

Hlavní oblasti a výše podpory:

 • Celkové i dílčí zateplení rodinného domu (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří) případně rekreační chaty či chalupy používané k trvalému bydlení: až 950 tisíc korun
 • Novostavba nebo nákup nového rodinného domu (Pasiv+): 535 tisíc korun
 • Výměna hlavního zdroje tepla za tepelné čerpadlo, za kotle a kamna na biomasu
  • Kotel na biomasu: 80–100 tisíc korun
  • Kamna na biomasu: 45 tisíc korun
  • Tepelné čerpadlo: 60–140 tisíc korun
 • Napojení na dálkové teplo: 40 tisíc korun
 • Solární termické a fotovoltaické systémy
  • Solární kolektory: 45–60 tisíc korun
  • Tepelné čerpadlo či fotovoltaika pro ohřev vody: 45 tisíc korun
  • Fotovoltaika: až 200 000 Kč za instalaci fotovoltaiky v kombinaci se zateplením se započtením bonusů ve výši 40 000 Kč
  • Fotovoltaika: až 160 000 Kč za instalaci fotovoltaiky bez zateplení
 • Řízené větrání s rekuperací: 105 tisíc korun
 • Využití tepla z odpadní vody (pouze v kombinaci): 5–50 tisíc korun
 • Zelená střecha (pouze v kombinaci): 800–1000 korun na metr čtvereční
 • Využití dešťové a odpadní vody (pouze v kombinaci): 27–105 tisíc korun
 • Dobíjecí stanice pro elektromobily (pouze v kombinaci): 15 tisíc korun

Základní podpora bez bonusů je u každého opatření omezená vždy na 50 % uznatelných nákladů.

O dotaci lze žádat i zpětně za předpokladu, že opatření byla realizována a uhrazena po 1. 1 2021 (včetně záloh).

Je poskytována jednorázová podpora po ukončení realizace opatření.

Bonusy:

 • Vybraná hospodářsky a sociálně ohrožená území: 10 %
 • Kombinace: 10 tisíc korun za druhé a každé další opatření
 • Environmentálně šetrné řešení: 300 korun za bod, nejvýše 30 tisíc korun

Kdo může dotaci získat:

 • Program podporuje zletilé fyzické osoby, právnické osoby a obce.
 • Žadatel musí být vlastníkem daného rodinného domu či rekreačního objektu využívaného k trvalému bydlení, stavitelem či nabyvatelem nemovitosti na území ČR.

Další podmínky dotace:

 • Nemovitost musí sloužit k trvalému obývání.
 • Dotaci lze použít na více nemovitostí, dotace je vázána na evidenční číslo, nikoliv na osobu.
 • Podmínky se vztahují na starší budovy s pevnými základy, u nichž majitelé podali žádost o stavební povolení nebo ohlášení před 1. 7. 2013.
 • Lze žádat i na nový dům, postavený na místě staršího, kvůli nové výstavbě bezprostředně zbouraného domu či chaty (s podmínkou trvalého pobytu).
 • Lze žádat i pro památkově chráněné budovy.
 • Instalace podporovaných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů musí být provedena dodavatelem, který má veškerá zákonná oprávnění.
 • Všechny uplatňované realizační výdaje musí být prokazatelně zaplaceny ze strany žadatele nebo jiného spoluvlastníka domu, stejně tak všechny faktury musí být vystaveny na jméno žadatele nebo jiného spoluvlastníka domu.

Máme dlouholeté zkušenosti s přípravou žádosti o dotaci.
Rádi Vám s jejím podáním pomůžeme.

Chci nezávaznou konzultaci

Potřebujete poradit?

Neváhejte nás kontaktovat

776 771 638 (8.00 – 16.30 hod)

Chci nezávaznou konzultaci

ŠEDOVÁ s.r.o.
Perucká 2522/1 / Praha 2 120 00

PROVOZOVNA SPOLEČNOSTI:
Budovatelská 872/51 / Rohatec 696 01