V aktuálních výzvách jsou dotace na fotovoltaiku už jen do 30.11.2022.

Aktuální výzvy

PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ)

Datum vyhlášení výzvy – 20. 3. 2023

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu – 20. 3. 2023

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu – 16. 6. 2023

Začátek realizace nejdříve od – 1.3.2024

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace – 31. 5. 2026

Minimální výše celkových způsobilých výdajů – 1.000.000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů – 6.000.000 Kč

Kolik může projekt získat

 • do výše 76,735 % ze způsobilých výdajů

Kdo může čerpat

 • Malé, střední, velké podniky
 • OSVČ
 • Státní podniky, státní organizace

Celá ČR vč. Prahy

Výzva podporuje zaměstnance – osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k organizaci žadatele s výjimkou osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce a na dohodu o provedení činnosti.

 • Minimální účast je v součtu 40 vzdělávacích hodin na osobu, která zároveň absolvuje nejméně 70 % hodin v daném kurzu.
 • Účastník může absolvovat maximálně 160 vzdělávacích hodin
 • V rámci jednoho kurzu může být realizováno nejvýše 150 lekcí.
 • Kurzu se může zúčastnit maximálně 12 účastníků.
 • Vzdělávání může být zajištěno pouze externími vzdělávacími subjekty

Na co lze dotaci použít

 • Měkké a manažerské dovednosti
 • Jazykové vzdělávání
 • Technické a jiné odborné vzdělávání (např. kurzy ekonomické, právní, účetnictví, personalistika, projektové řízení, manažer prodeje, obchodní zástupce, štíhlá výroba – optimalizace procesů…)

Na co podpora nesmí být poskytnuta

 • Periodická školení, vnitrostátní normy (BOZP, požární ochrana, školení řidičů – referentů)
 • Kurzy vedoucí k obsluze, tvorbě, správě SW, PC, počítačových sítí
 • Kurzy související s konceptem Průmyslu 4.0, robotizací, digitalizací práce (programování výrobního stroje, obsluha CNC stroje, robotických, autonomních systémů či zařízení obsluhovaných IT systémem, kooperace s roboty či umělou inteligencí apod.)
 • Kurzy, jejichž součástí by byl výše uvedený rozvoj IT, digitálních dovedností

Proplácené finanční prostředky: Ex post

 • Jednotkové náklady na Vzdělávací kurzy a Mzdový příspěvek

Nová zelená úsporám (Státní fond životního prostředí)

Hlavní oblasti podpory

 • Renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří)
 • Stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy)
 • Nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou energetickou náročností
 • Solární termické a fotovoltaické systémy
 • Zelené střechy, venkovní stínicí techniku
 • Využívání tepla z odpadní vody
 • Rekuperace – systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT)
 • Výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu
 • Pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla u bytových domů

Kdo může dotaci získat

 • Program podporuje zejména fyzické osoby, právnické osoby a budovy ústředních institucí.

Jakou podporu můžu získat?

 • Je poskytována jednorázová podpora.
 • Výše podpory je závislá na provedeném opatření a jeho rozsahu. Bližší informace získáte v závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory příslušného podprogramu.

Úspory energie

(MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU)

 • Příjem žádostí probíhá od: 1. 9. 2022
 • Příjem žádostí probíhá do: 30. 11. 2023, 14:00
 • Ukončení fyzické realizace do: 30.11.2025

Kdo může čerpat

 • Malý, střední a velký podnik  mimo hl. m. Prahu - rozhodující není sídlo podniku, ale skutečné místo realizace projektu - adresa provozovny apod.

Na co lze dotaci použít

Dotaci lze využít na investice na snížení energetické náročnosti podnikatelských budov, zejména pak na:

 • zateplení obvodových plášťů, výměna a renovace oken a dveří, další stavební opatření, které mají prokazatelný pozitivní vliv na energetickou náročnost budovy
 • zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov (chlazení, nucené větrání včetně rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru budovy)
 • zavádění prvků řízení efektivního nakládání s energií v budovách
 • prvky adaptace budov na změny klimatu respektující požadavky na kvalitu vnitřního prostředí (vegetační střechy a fasády)
 • Využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu, bioplyn a biometan
 • Využívání fotovoltaických elektráren, solárních termických systémů a elektrických tepelných čerpadel 
 • Modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu
 • Akumulace všech forem energie
 • Využití odpadní energie
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • Modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě
 • Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu
Kolik může projekt získat

Konkrétní výše podpory u jednotlivých velikostí je ovlivněna vždy regionem, ve kterém se podnik nachází.

 • Malé podniky     – 55-65 %
 • Střední podniky – 45-55 %
 • Velké podniky    – 35-45 %

Minimální výše dotace: 0,5 mil. Kč
Maximální výše dotace: 200 mil. Kč

Celková alokace je stanovena na 10 mld. Kč (může být i navýšena)

Kde nás najdete

ŠEDOVÁ s.r.o.
Perucká 2522/1 / Praha 2 120 00

PROVOZOVNA SPOLEČNOSTI:
Budovatelská 872/51 / Rohatec 696 01

Volejte zdarma na zákaznickou linku
800 99 77 99
Volat můžete každý den od 7 do 15 hodin.