V aktuálních výzvách jsou dotace na fotovoltaiku už jen do 30.11.2022.

NOVÉ OBNOVITELNÉ ZDROJE V ENERGETICE – VÝZVA RES+ (STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ)

 • Program je nyní v přípravě, jedná se o předběžné informace.
 •   
 • Vyhlášení je plánováno na 4. kvartál 2023.

Kdo může čerpat

 • Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)
 • Obce na území ČR

Na co lze dotaci použít

Snížení emisí skleníkových plynů, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti, a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie.

 • Pro podnikatelské subjekty - Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do DS/PS umístěné na zemi, nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu
 • Pro podnikatelské subjekty - Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS bez společného řídicího systému. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE
 • Pro obce - Projekty FVE s jedním nebo více DS/PS instalovanými na budovách včetně přístřešků, včetně zavedení řídícího softwaru a meřicích prvků, dále včetně vynucené investice do renovací konstrukce střech a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE
 • Pro obce – z nově instalovaných FVE musí být spotřebováno v průměru alespoň 80% vyrobené elektřiny za celý projekt v roční bilanci
 • Projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy nelze podpořit čistě u střešních instalací – nutno instalovat na pozemek či v kombinaci střecha + pozemek.

Současně mohou být podpořeny:

 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny (jako součást nové FVE)
 • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

Ukončení realizace projektu:

 • Pro podnikatelské subjekty: do 2 let od podpisu rozhodnutí o poskytnutí prostředků
 • Pro obce: do 3 let od podpisu rozhodnutí o poskytnutí prostředků

Míra podpory:

 • Pro podnikatelské subjekty: max. 50% z celkových způsobilých výdajů projektu
 • Pro obce: max. 75% celkových způsobilých výdajů

Chci nezávaznou konzultaci

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY S/BEZ AKUMULACE (NPO)

 • Program je nyní v přípravě, jedná se o předběžné informace.
 •   
 • Vyhlášení je plánováno na leden 2024.

Kdo může čerpat

 • Malé, střední i velké podniky – vyjma podniků vlastněných 100 % veřejným subjektem (netýká se státní organizace Správa železnic) a podniků provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky.

Na co lze dotaci použít

 • Pořízení fotovoltaických panelů, nosných konstrukcí apod.,
 • Pořízení bateriového úložiště
 • Stavební práce, dodávky a služby,
 • Projektová dokumentace, inženýrská činnost
 • Podpořeny budou projekty od 1kW do 1MW.
 • Musí se jednat o střešní instalace.
 • FVE – pouze jedno odběrné místo do sítě.
 • Realizace na území ČR včetně území hl. m. Prahy.
 • Žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován.

Kolik může projekt získat

 • Míra podpory pro FVE: 35 %
 • Míra podpory pro bateriový systém: 45 - 50 %
 • Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů.
 • Dotační podpora bude stejná pro firmy všech velikostí.
 • Podpora je poskytována ex-post - tedy po realizaci projektu.

Chci nezávaznou konzultaci

ÚSPORY ENERGIE (MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU)

 • Program je nyní v přípravě, jedná se o předběžné informace.  
 • Vyhlášení je plánováno na leden 2024.

Kdo může čerpat

 • Malý, střední a velký podnik  mimo hl. m. Prahu - rozhodující není sídlo podniku, ale skutečné místo realizace projektu - adresa provozovny apod.

Na co lze dotaci použít

Dotaci lze využít na investice na snížení energetické náročnosti podnikatelských budov, zejména pak na:

 • zateplení obvodových plášťů, výměna a renovace oken a dveří, další stavební opatření, které mají prokazatelný pozitivní vliv na energetickou náročnost budovy
 • zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov (chlazení, nucené větrání včetně rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru budovy)
 • zavádění prvků řízení efektivního nakládání s energií v budovách
 • prvky adaptace budov na změny klimatu respektující požadavky na kvalitu vnitřního prostředí (vegetační střechy a fasády)
 • Využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu, bioplyn a biometan
 • Využívání fotovoltaických elektráren, solárních termických systémů a elektrických tepelných čerpadel 
 • Modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu
 • Akumulace všech forem energie
 • Využití odpadní energie
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • Modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě
 • Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu

Kolik může projekt získat

Konkrétní výše podpory u jednotlivých velikostí je ovlivněna vždy regionem, ve kterém se podnik nachází.

 • Malé podniky     – 55-65 %
 • Střední podniky – 45-55 %
 • Velké podniky    – 35-45 %

Minimální výše dotace: 0,5 mil. Kč

Maximální výše dotace: 200 mil. Kč

Chci nezávaznou konzultaci

Potřebujete poradit?

Neváhejte nás kontaktovat

776 771 638 (8.00 – 16.30 hod)

Chci nezávaznou konzultaci

ŠEDOVÁ s.r.o.
Perucká 2522/1 / Praha 2 120 00

PROVOZOVNA SPOLEČNOSTI:
Budovatelská 872/51 / Rohatec 696 01