V aktuálních výzvách jsou dotace na fotovoltaiku už jen do 30.11.2022.

INVESTICE DO ZPRACOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ

(SZIF)

Oprávnění žadatelé

 • Zemědělští podnikatelé, výrobci potravin, mladí začínající podnikatelé v zemědělství a zpracovatelském průmyslu

Příjem žádostí

 • Říjen 2024

Výše dotace

 • 30 % - 50 % výdajů
 • Minimální a maximální výše výdajů bude známa v době vyhlášení výzvy

Podporované aktivity

 • Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů
 • Výstavba, modernizace a rekonstrukce staveb
 • Zvyšování a monitorování kvality produktů
 • Výstavba a rekonstrukce čistírny odpadních vod ve zpracovatelském provozu
 • Skladování zpracovatelských surovin a výrobků
 • Skladování druhotných surovin vznikajících při zpracování
 • Znovuvyužití odpadních vod
 • Uvádění zemědělských výrobků na trh
 • Dopravní prostředky pro rozvoz potravin a krmiv

Máme dlouholeté zkušenosti s přípravou žádosti o dotaci.
Rádi Vám s jejím podáním pomůžeme.

Chci nezávaznou konzultaci

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI MLADÉHO ZEMĚDĚLCE

(SZIF)

Oprávnění žadatelé

 • Fyzická nebo právnická osoba
 • Dosáhl věku 18 let a zároveň není starší 40 let včetně
 • Není evidován v Evidenci zemědělského podnikatele dříve než 24 měsíců před podáním Žádosti o dotaci
 • Dosahuje minimální zemědělské kvalifikace do 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace

Příjem Žádostí

 • Říjen 2024

Výše dotace: 100 % výdajů

 • Prvovýrobci: 1 500 000,- Kč
 • Zpracovatelé vlastní zemědělské produkce: 2 030 000,- Kč
 • Minimální a maximální výše výdajů bude známa v době vyhlášení výzvy

Podporované aktivity

 • Výstavba a/nebo rekonstrukce zemědělských staveb a pořízení technologií pro živočišnou, rostlinnou výrobu a školkařskou produkci.
 • Výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí včetně protikroupových systémů v Nových i Opětovných výsadbách révy vinné
 • Mobilní stroje sloužící zemědělské prvovýrobě.
 • Úprava a zpracování vlastní produkce zemědělské výroby
 • Nákup zemědělských nemovitostí vč. zemědělské půdy, hospodářských zvířat, sadby a osiva pro přímou spotřebu podniku, krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu podniku.

Máme dlouholeté zkušenosti s přípravou žádosti o dotaci.
Rádi Vám s jejím podáním pomůžeme.

Chci nezávaznou konzultaci

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY 10 – 50 kWp s vlastní spotřebou

  (NPO)

Program je nyní v přípravě, jedná se o předběžné informace
Vyhlášení plánováno 2. Q 2024

Oprávnění žadatelé

 • Malé, střední i velké podniky – vyjma podniků vlastněných 100 % veřejným subjektem (netýká se státní organizace Správa železnic) a podniků provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky.

Podporované aktivity

 • Instalace nových FVE s instalovaným výkonem 10 - 50 kWp
 • Samostatné projekty s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy
 • Realizace na území ČR včetně území hl. m. Prahy

Společně s instalací FVE lze podpořit

 • Akumulaci vyrobené elektřiny (bateriové úložiště)
 • Elektrolyzéry (využití elektrické energie vyrobené ve FVE k rozkladu molekuly vody)

Výše dotace

 • Míra podpory pro FVE: 35 %
 • Míra podpory pro bateriový systém: 30 %
 • Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů
 • Dotační podpora stejná pro firmy všech velikostí

Máme dlouholeté zkušenosti s přípravou žádosti o dotaci.
Rádi Vám s jejím podáním pomůžeme.

Chci nezávaznou konzultaci

ÚSPORY ENERGIE

(MPO)

Program je nyní v přípravě, jedná se o předběžné informace
Vyhlášení plánováno na březen 2024

Oprávnění žadatelé

 • Malé, střední i velké podniky mimo hl. m. Prahu - rozhodující není sídlo podniku, ale skutečné místo realizace projektu - adresa provozovny apod.

Podporované aktivity

 • Zateplení obvodových plášťů, výměna a renovace oken a dveří, další stavební opatření, které mají prokazatelný pozitivní vliv na energetickou náročnost budovy
 • Zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov (chlazení, nucené větrání včetně rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru budovy)
 • Zavádění prvků řízení efektivního nakládání s energií v budovách
 • Prvky adaptace budov na změny klimatu respektující požadavky na kvalitu vnitřního prostředí (vegetační střechy a fasády)
 • Využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu, bioplyn a biometan
 • Využívání fotovoltaických elektráren, solárních termických systémů a elektrických tepelných čerpadel 
 • Modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu
 • Akumulace všech forem energie
 • Využití odpadní energie
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • Modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě
 • Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu

Výše dotace

Minimální výše dotace: 0,5 mil. Kč
Maximální výše dotace: 200 mil. Kč

 • Malé podniky: 55-65 %
 • Střední podniky: 45-55 %
 • Velké podniky: 35-45 %

Máme dlouholeté zkušenosti s přípravou žádosti o dotaci.
Rádi Vám s jejím podáním pomůžeme.

Chci nezávaznou konzultaci

MARKETING - VÝZVA II.

(MPO)

Program je nyní v přípravě, jedná se o předběžné informace
Vyhlášení plánováno na 30.5.2024
Příjem žádostí: 27.6.2024 – 18.9.2024

Oprávnění žadatelé

 • malé a střední podniky do 249 zaměstnanců
 • celé území ČR, mimo Prahy

Výše dotace

 • do výše 50 % ze způsobilých výdajů
 • 200.000 – 2.450.000 Kč na projekt

Podporované aktivity

Dotaci lze využít na náklady spojené s účastí na zahraničním veletrhu či výstavě, zejména pak na:

 • pronájem výstavní plochy a stánku (pronájem, zařízení, grafický návrh stánku, výkresová dokumentace stánku, připojení k inženýrským sítím (voda, odpad, plyn, elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechnika, požární bezpečnost), připojení k internetu, zařízení stánku (nábytek, promítací plátno, počítač, kuchyňské vybavení), vč. grafického zařízení stánku, montáž, instalace vystavovaných exponátů, demontáž)
 • dopravu vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět
 • marketingové propagační materiály (letáky, plakáty, brožury, prospekty, video apod.), s výjimkou reklamních předmětů (propisky, hrnečky apod.)
 • povinné poplatky spojené s účastí na příslušné výstavě nebo veletrhu stanovené jejich organizátorem a další související služby spojené s provozem stánku, parkovné, vstupenky (online vouchery), vystavovatelské průkazy, povinné pojištění

Máme dlouholeté zkušenosti s přípravou žádosti o dotaci.
Rádi Vám s jejím podáním pomůžeme.

Chci nezávaznou konzultaci

Potřebujete poradit?

Neváhejte nás kontaktovat

776 771 638 (8.00 – 16.30 hod)

Chci nezávaznou konzultaci

ŠEDOVÁ s.r.o.
Perucká 2522/1 / Praha 2 120 00

PROVOZOVNA SPOLEČNOSTI:
Budovatelská 872/51 / Rohatec 696 01