V aktuálních výzvách jsou dotace na fotovoltaiku už jen do 30.11.2022.

Uzavřené výzvy

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY DO 1MWp

nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+ státní fond životního prostředí)

 • Příjem žádostí probíhá od 15. 3. 2023 do 12:00 hod.

Kdo může čerpat

 • Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)
 • Obce na území ČR

Na co lze dotaci použít

Snížení emisí skleníkových plynů, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti, a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie.

 • Pro podnikatelské subjekty - Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do DS/PS umístěné na zemi, nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu
 • Pro podnikatelské subjekty - Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS bez společného řídicího systému. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE
 • Pro obce - Projekty FVE s jedním nebo více DS/PS instalovanými na budovách včetně přístřešků, včetně zavedení řídícího softwaru a meřicích prvků, dále včetně vynucené investice do renovací konstrukce střech a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE
 • Pro obce – z nově instalovaných FVE musí být spotřebováno v průměru alespoň 80% vyrobené elektřiny za celý projekt v roční bilanci

Současně mohou být podpořeny:

 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny (jako součást nové FVE)
 • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

Ukončení realizace projektu:

 • Pro podnikatelské subjekty: do 2 let od podpisu rozhodnutí o poskytnutí prostředků
 • Pro obce: do 3 let od podpisu rozhodnutí o poskytnutí prostředků

Míra podpory:

 • Pro podnikatelské subjekty: max. 50% z celkových způsobilých výdajů projektu
 • Pro obce: max. 75% celkových způsobilých výdajů
 • Celková alokace je 1,5 mld. Kč

Marketing (Ministerstvo průmyslu a obchodu)

Bude vyhlášeno v 3Q 2022.

Kdo může čerpat

 • malé a střední podniky

Na co lze dotaci na marketing použít

Dotaci na marketing lze využít na náklady spojené s účastí na zahraničním veletrhu či výstavě, zejména pak na:

 • pronájem výstavní plochy a stánku (pronájem, zařízení, grafický návrh stánku, výkresová dokumentace stánku, připojení k inženýrským sítím (voda, odpad, plyn, elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechnika, požární bezpečnost), připojení k internetu, zařízení stánku (nábytek, promítací plátno, počítač, kuchyňské vybavení), vč. grafického zařízení stánku, montáž, instalace vystavovaných exponátů, demontáž)
 • dopravu vystavovaných exponátů
 • tvorbu propagačních materiálů
 • povinné poplatky spojené s účastí na příslušné výstavě nebo veletrhu stanovené jejich organizátorem a služby spojené s provozem stánku, parkovné, vstupenky (online vouchery), vystavovatelské průkazy, povinné pojištění

Kolik může projekt získat

 • 0,2 - 4 mil. Kč

Úspory energií (Ministerstvo průmyslu a obchodu)

Bude vyhlášeno v 2Q 2022.

Kdo může o prostředky požádat

O dotaci na úspory energie mohou zažádat podniky všech velikostí působící v následujících oblastech:

 • zpracovatelský průmysl – výrobní sektor
 • zemědělství, těžba a dobývání
 • výroby a rozvody energie
 • cestovní ruch (hotely, penziony, restaurace, sportovní areály, muzea apod.)
 • zásobování vodou
 • nakládání s odpady, sanacemi, stavebnictví
 • velkoobchod a maloobchod
 • informační a komunikační činnosti
 • činnosti v oblasti nemovitostí (pronájmy a správa)
 • vědecké a technické činnosti
 • administrativní a podpůrné činnosti (např. cestovní agentury, činnosti související se zaměstnáním, bezpečnostní a pátrací činnosti, administrativní a jiné podpůrné činnosti pro podnikání)
 • tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti (knihovny, archivy, muzea aj. kulturní zařízení)

Podporovaná uplatnění programu Úspory energií

 • výměna energeticky neefektivních strojů-obnova výrobní technologie, osvětlení budov,
 • zateplení budov vč. střechy, výměna oken,
 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla,
 • obnovitelné zdroje energie-fotovoltaické systémy, solární termické systémy, malé vodní elektrárny, tepelná čerpadla apod.,
 • zavedení a modernizace systémů měření,
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • projektová dokumentace a energetické posudky

Výše dotace na úspory energie

 • dotace na úspory energie můžete čerpat v rozmezí 0,5 - 200 milionů Kč na jeden projekt.

Technologie 4.0 (Ministerstvo průmyslu a obchodu)

Bude vyhlášeno v 4Q 2022.

Kdo může o prostředky požádat

O dotaci na technologie mohou zažádat malé a střední podniky působící v následujících oblastech:

 • zpracovatelský průmysl, tedy výrobní sektor
 • sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
 • stavebnictví-výstavba budov, inženýrské stavitelství, specializovaná stavební činnosti
 • architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
 • skladování

Podporovaná uplatnění programu Technologie

Dotaci z OPPIK v programu Technologie můžete uplatnit na pořízení nových výrobních a nevýrobních strojů a technologií, dále software, hardware apod. přičemž by měla být v souladu s vládní iniciací strategie Průmyslu 4.0. Mezi příklady dotovaných nákladů v tomto programu můžeme uvést:

 • výrobní stroje – svařovací roboty a linky, CNC obráběcí centra, lisy, jednoúčelové stroje, laserové technologie, frézovací centra, vytlačovací linky, extrudery, automatické výrobní linky všeho druhu a mnoho dalších
 • nevýrobní stroje – měřící přístroje, přípravky, kalibry, skenery, kamery, čtečky kódů, čipy a jejich čtečky, položení kabelů do prostorů firmy nebo vybudování firemní wifi sítě včetně koncových připojení, automatické nebo autonomní manipulační a dopravní vozíky, palety a přepravky včetně proložek uzpůsobených pro výrobní proces osazených kódem nebo čipem, senzory, sondy, čidla na výrobních strojích sloužících ke zproduktivnění výrobního i nevýrobního procesu nebo zvýšení jakosti, spolehlivosti, možnosti prediktivní údržby, kontroly, tříděním, ergonomie apod., obrazovky sloužící k informování nebo varování zaměstnanců, managementu, údržby apod.
 • nehmotný majetek - výdaje na software (ERP, CRM aj.), programy, data, databáze v rámci předmětného projektu a výdaje na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení.

Výše dotace na technologie

 • 1–40 milionů Kč na jeden projekt.
 •  

Kde nás najdete

ŠEDOVÁ s.r.o.
Perucká 2522/1 / Praha 2 120 00

PROVOZOVNA SPOLEČNOSTI:
Budovatelská 872/51 / Rohatec 696 01

Volejte zdarma na zákaznickou linku
800 99 77 99
Volat můžete každý den od 7 do 15 hodin.