V aktuálních výzvách jsou dotace na fotovoltaiku už jen do 30.11.2022.

 

MARKETING - VÝZVA I. (MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU)

Upozornění pro žadatele:

Navýšení alokace výzvy Marketing – výzva I.

Z důvodu velkého zájmu žadatelů se ŘO OP TAK rozhodl navýšit alokaci výzvy.

Příjem Žádostí o podporu bude zastaven při dosažení dvojnásobku původní požadované dotace v přijatých žádostech o podporu tj. 500 mil. Kč, nejpozději však 30. 10. 2023.

Datum vyhlášení: 29. 5. 2023

Příjem žádostí o podporu: 19. 6. 2023 – 30. 10. 2023

Ukončení fyzické realizace: max. do 31. 12. 2025

Účast na zahraničních výstavách a veletrzích: max. 5 akcí v projektu

Kdo může čerpat

 • malé a střední podniky do 249 zaměstnanců
 • celé území ČR, mimo Prahy

Kolik může projekt získat

 • do výše 50 % ze způsobilých výdajů
 • 200.000 – 2.450.000 Kč na projekt

Na co lze dotaci použít

Dotaci lze využít na náklady spojené s účastí na zahraničním veletrhu či výstavě, zejména pak na:

 • pronájem výstavní plochy a stánku (pronájem, zařízení, grafický návrh stánku, výkresová dokumentace stánku, připojení k inženýrským sítím (voda, odpad, plyn, elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechnika, požární bezpečnost), připojení k internetu, zařízení stánku (nábytek, promítací plátno, počítač, kuchyňské vybavení), vč. grafického zařízení stánku, montáž, instalace vystavovaných exponátů, demontáž)
 • dopravu vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět
 • marketingové propagační materiály (letáky, plakáty, brožury, prospekty, video apod.), s výjimkou reklamních předmětů (propisky, hrnečky apod.)
 • povinné poplatky spojené s účastí na příslušné výstavě nebo veletrhu stanovené jejich organizátorem a další související služby spojené s provozem stánku, parkovné, vstupenky (online vouchery), vystavovatelské průkazy, povinné pojištění

Chci nezávaznou konzultaci

 

Investice do zpracování zemědělských produktů

 • Pořízení vybavení a infrastruktury pro zpracovatelské podniky

K čemu je dotace určena?

 • Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů
 • podpora uvádění výrobků na trh
 • umožňuje využití moderní technologie
 • výstavba a rekonstrukce staveb

Datum podání žádosti

 • 22.8.2023 – 12.9.2023

Výše dotace

 • Alokace 30 % (pozn.: u mladého zemědělce a pro mikro a makro podniky +10%)
 • Minimální výše výdajů 100tis. maximální výše 30mil.

Dotace je určena pro

 • Mikropodniky, malé a střední podniky podnikající v zemědělské výrobě, výrobě potravin nebo krmiv
 

Zahájení činnosti mladého zemědělce

 • Dotace na zemědělské stavby a technologie pro živočišnou či neživočišnou výrobu, nákup půdy, hospodářských zvířat a krmiv apod.

Podmínky dotace

 • Program je určen pro všechny mladé zemědělce ve věku 18-40 let včetně
 • Je požadována minimální zemědělská kvalifikace
 • Nesmí být evidovaný v ESP dříve než 24 měsíců před podáním žádosti
 • Určeno pro mikro a malé podniky

Datum podání žádosti

 • 22.8.2023 – 12.9.2023

Výše dotace

 • Základní sazba dotace 1,5 mil. Kč

Dotace je určena

 • Zemědělské stavby a technologie pro živočišnou, rostlinnou výrobu a školkařskou produkci.
 • Pořízení mobilních strojů sloužících zemědělské prvovýrobě.
 • Nákup zemědělských nemovitostí vč. půdy, hospodářských zvířat a krmiv, sadby a osiva pro přímou spotřebu podniku, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu podniku.
 

Investice do zemědělských podniků

 • Dotace na investice v zemědělské výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů zemědělské prvovýroby

K čemu je dotace určena?

 • Investice pro živočišnou výrobu
 • Investice pro rostlinnou a školkařskou výrobu
 • nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu
 • nádrže na zadržení srážkových vod ze střech zemědělských budov
 • retenční nádrže – výstavby, rekonstrukce a obnovy funkce
 • Mobilní oplocení

Datum podání žádosti

 • 22.8.2023 – 12.9.2023

Výše dotace

 • Výše dotace: 40 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace + 10 % pro mladé zemědělce nebo ekologické zemědělce
 • Min. výše výdajů 250 000,- Kč , max. výše výdajů 2 000 000,- Kč

Dotace je určena pro

 • Zemědělského podnikatele, tzn. fyzickou nebo právnickou osobu, která podniká v zemědělské výrobě
 • Skupina zemědělců, tj. korporace, jejímiž členy jsou výhradně zemědělští prvovýrobci a předmětem její činností je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí se zajištěním odbytu, skladování a posklizňové úpravy a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.
 

Inovace při zpracování zemědělských produktů

 • Intervence je zaměřena na rozvoj inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Jedná se o projekty, které zavádějí nové nebo významně zlepšené produkty, postupy, nebo technologie s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití.

K čemu je dotace určena?

 • Rozvoj inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
 • Nové nebo významně zlepšené produkty, postupy nebo technologie – nové (nebo podstatně zdokonalené), tj. významná zlepšení technických vlastností, komponentů a materiálů, software, uživatelské vstřícnosti nebo jiných funkčních charakteristik. Nová technologie, produkt nebo proces musí být vyvinuty ve spolupráci s výzkumným subjektem.

K čemu je dotace určena?

 • Uskupení minimálně dvou subjektů
 • Minimálně jeden subjekt je výrobce potravin nebo výrobce krmiv jeden subjekt z uskupení je výzkumnou institucí (např. vysoká škola, výzkumný ústav)

Datum podání žádosti

 • 22.8.2023 – 12.9.2023

Výše dotace

 • Výše dotace: 40 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace + 10 % pro mladé zemědělce nebo ekologické zemědělce
 • Min. výše výdajů 250 000,- Kč , max. výše výdajů 2 000 000,- Kč

DotaDruh a výše dotace

 • výše dotace je 60% výdajů stanovené dotace
 • částka výdajů min. 250 000,- Kč max 30 000 000 Kč
 • Výdaje na spolupráci musí tvořit minimálně 50 % výdajů
 

Úspory energie

(MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU)

 • Příjem žádostí probíhá od: 1. 9. 2022
 • Příjem žádostí byl předčasně ukončen: 31. 8. 2023, 12:00
 • Ukončení fyzické realizace do: 30.11.2025

Kdo může čerpat

 • Malý, střední a velký podnik  mimo hl. m. Prahu - rozhodující není sídlo podniku, ale skutečné místo realizace projektu - adresa provozovny apod.

Na co lze dotaci použít

Dotaci lze využít na investice na snížení energetické náročnosti podnikatelských budov, zejména pak na:

 • zateplení obvodových plášťů, výměna a renovace oken a dveří, další stavební opatření, které mají prokazatelný pozitivní vliv na energetickou náročnost budovy
 • zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov (chlazení, nucené větrání včetně rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru budovy)
 • zavádění prvků řízení efektivního nakládání s energií v budovách
 • prvky adaptace budov na změny klimatu respektující požadavky na kvalitu vnitřního prostředí (vegetační střechy a fasády)
 • Využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu, bioplyn a biometan
 • Využívání fotovoltaických elektráren, solárních termických systémů a elektrických tepelných čerpadel 
 • Modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu
 • Akumulace všech forem energie
 • Využití odpadní energie
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • Modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě
 • Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu
Kolik může projekt získat

Konkrétní výše podpory u jednotlivých velikostí je ovlivněna vždy regionem, ve kterém se podnik nachází.

 • Malé podniky     – 55-65 %
 • Střední podniky – 45-55 %
 • Velké podniky    – 35-45 %

Minimální výše dotace: 0,5 mil. Kč
Maximální výše dotace: 200 mil. Kč

Celková alokace je stanovena na 10 mld. Kč (může být i navýšena)

PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ)

Datum vyhlášení výzvy – 20. 3. 2023

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu – 20. 3. 2023

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu – 16. 6. 2023

Začátek realizace nejdříve od – 1.3.2024

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace – 31. 5. 2026

Minimální výše celkových způsobilých výdajů – 1.000.000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů – 6.000.000 Kč

Kolik může projekt získat

 • do výše 76,735 % ze způsobilých výdajů

Kdo může čerpat

 • Malé, střední, velké podniky
 • OSVČ
 • Státní podniky, státní organizace

Celá ČR vč. Prahy

Výzva podporuje zaměstnance – osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k organizaci žadatele s výjimkou osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce a na dohodu o provedení činnosti.

 • Minimální účast je v součtu 40 vzdělávacích hodin na osobu, která zároveň absolvuje nejméně 70 % hodin v daném kurzu.
 • Účastník může absolvovat maximálně 160 vzdělávacích hodin
 • V rámci jednoho kurzu může být realizováno nejvýše 150 lekcí.
 • Kurzu se může zúčastnit maximálně 12 účastníků.
 • Vzdělávání může být zajištěno pouze externími vzdělávacími subjekty

Na co lze dotaci použít

 • Měkké a manažerské dovednosti
 • Jazykové vzdělávání
 • Technické a jiné odborné vzdělávání (např. kurzy ekonomické, právní, účetnictví, personalistika, projektové řízení, manažer prodeje, obchodní zástupce, štíhlá výroba – optimalizace procesů…)

Na co podpora nesmí být poskytnuta

 • Periodická školení, vnitrostátní normy (BOZP, požární ochrana, školení řidičů – referentů)
 • Kurzy vedoucí k obsluze, tvorbě, správě SW, PC, počítačových sítí
 • Kurzy související s konceptem Průmyslu 4.0, robotizací, digitalizací práce (programování výrobního stroje, obsluha CNC stroje, robotických, autonomních systémů či zařízení obsluhovaných IT systémem, kooperace s roboty či umělou inteligencí apod.)
 • Kurzy, jejichž součástí by byl výše uvedený rozvoj IT, digitálních dovedností

Proplácené finanční prostředky: Ex post

 • Jednotkové náklady na Vzdělávací kurzy a Mzdový příspěvek

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY DO 1MWp

nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+ státní fond životního prostředí)

 • Příjem žádostí probíhá od 15. 3. 2023 do 12:00 hod.

Kdo může čerpat

 • Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)
 • Obce na území ČR

Na co lze dotaci použít

Snížení emisí skleníkových plynů, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti, a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie.

 • Pro podnikatelské subjekty - Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do DS/PS umístěné na zemi, nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu
 • Pro podnikatelské subjekty - Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS bez společného řídicího systému. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE
 • Pro obce - Projekty FVE s jedním nebo více DS/PS instalovanými na budovách včetně přístřešků, včetně zavedení řídícího softwaru a meřicích prvků, dále včetně vynucené investice do renovací konstrukce střech a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE
 • Pro obce – z nově instalovaných FVE musí být spotřebováno v průměru alespoň 80% vyrobené elektřiny za celý projekt v roční bilanci

Současně mohou být podpořeny:

 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny (jako součást nové FVE)
 • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

Ukončení realizace projektu:

 • Pro podnikatelské subjekty: do 2 let od podpisu rozhodnutí o poskytnutí prostředků
 • Pro obce: do 3 let od podpisu rozhodnutí o poskytnutí prostředků

Míra podpory:

 • Pro podnikatelské subjekty: max. 50% z celkových způsobilých výdajů projektu
 • Pro obce: max. 75% celkových způsobilých výdajů
 • Celková alokace je 1,5 mld. Kč

Potřebujete poradit?

Neváhejte nás kontaktovat

776 771 638 (8.00 – 16.30 hod)

Chci nezávaznou konzultaci

ŠEDOVÁ s.r.o.
Perucká 2522/1 / Praha 2 120 00

PROVOZOVNA SPOLEČNOSTI:
Budovatelská 872/51 / Rohatec 696 01